Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Textiellab-040.
Het
doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Prijzen.
De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief
9% of 21% btw en exclusief verzendkosten.Dit is ook van toepassing voor buitenlandse kopers ( ook met VAT nummer).
Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Betaling
De door de consument verschuldigde bedragen moeten zijn voldaan binnen 2 uur na bestelling. Zo niet zal de order geannuleerd worden. Wanneer de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Betaling kan geschieden met IDEAL, PayPal, per bank, pin of kas. Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van de bijschrijving op de bankrekening van Textiellab-040. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Levering
De levertijd gaat in zodra de betaling is bijgeschreven op de rekening van Textiellab-040. Verzending vindt plaats binnen 5 werkdagen met uitzondering van beurs- en workshopdagen.  Houdt u ook rekening met mogelijke vertraging door de vervoerder? Wij hebben gemerkt dat dit vaak voorkomt. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument bij bestelling heeft ingevuld of het adres van een parcelpoint gekozen door de pakketdienst. Textiellab-040 is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging tijdens de verzending. Mocht het onverhoopt voorkomen dat u een artikel besteld heeft dat uitverkocht blijkt te zijn, dan wordt er een alternatief product aan u voorgesteld of u krijgt het geld van het betreffende artikel op uw rekening teruggestort. Alle retour betalingen vinden na verwerking van de boekhouding één keer aan het eind van de maand.
Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en ook niet het recht uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden

Workshops

Heb je een workshop geboekt? Je hoort ca een week voor dat de workshop plaats zal vinden of de workshop door kan gaan. Dan ontvang je ook een meeneemlijstje.
Gaat de workshop niet door dan wordt het betaalde bedrag natuurlijk teruggeboekt. Dit gebeurt steeds aan het eind van de maand.

Pakket vermist
Textiellab-040 kiest per order een verzendende partij. Mocht een pakket vermist raken, starten wij een onderzoek op.
Gedurende het onderzoek heeft de klant geen recht op vervangende producten. Aan het eind van het onderzoek betalen wij het koopbedrag terug of sturen wij het product opnieuw toe.

Producten
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten en/of kleurafwijking. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Retourneren
Boeken kunnen we helaas niet retour nemen. Overige artikelen kunt u ruilen, binnen 14 dagen in originele staat. Wanneer een verpakking beschadigd is of open is geweest, kan het artikel niet geruild worden. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de koper. Alle retouren dienen vooraf per mail aangemeld te worden bij Textiellab-040.

Wat als u van de totale koop wilt afzien?
Wanneer u van de totale aankoop wilt afzien, laat u ons dit schriftelijk binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen weten. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Wanneer u afziet van de totale koop, zullen we hiervoor de waarde van de producten vergoeden, exclusief de verzendkosten. Dit geldt alleen voor artikelen die niet voor u op maat gemaakt zijn en andere artikelen zoals hierboven vermeld. De bedenktijd gaat in op de dag dat consument het artikel heeft ontvangen. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen zendt de consument het product terug. Consument dient hiertoe onderstaand Europese modelformulier voor herroeping in te vullen en aan Textiellab-040 te mailen.

Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft gezien, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Textiellab-040. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord en een aanwijzing wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Wanneer de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Bijlage: Modelformulier voor herroeping

Aan: Textiellab-040, Genneperweg 44, 5645AH Eindhoven [email protected]

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten  ..........  herroep:

Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]*

[Adres consument(en)]*

[Telefoonnummer consument(en)]*

[Mailadres consument(en)]*

[Handtekening consument(en)]*

[Plaats en datum]*

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.